professional consumenten

Keerwanden - Ontwerp   Installatiehandleiding voor keerwanden

Plan

Het is belangrijk om alle kenmerkende zaken van een bouwplaats in kaart te brengen voordat men met het ontwerp, de berekening of bouw van een project begint.

Geometrie bouwplaats

Geometrie bouwplaats

Geometrie bouwplaats

Bij de karakterisering van het terrein zijn vooral de samenstelling van de ondergrond van belang, zowel horizontaal als verticaal. De mogelijke aanwezigheid van watergangen of gedempte watergangen, mogelijke variaties in de ligging en dikte van de grondlagen, natuurlijke waterstromingen, terreinhoogten, specifieke eisen, restricties, bijzondere omstandigheden, kabels en leidingen vegetatie, etc.. De situatie boven en achter de keerwand bepalen mede vanaf welke hoogte een geogridgrondwapening noodzakelijk wordt.Grondsoorten

De grondsoorten direct onder en achter de keerwand, zijn een kritisch deel van de gehele constructie.

Een gewapende keerwand bestaat uit 3 basis bouwmaterialen - de blok facing, het geogrid als wapening en het aanvulmateriaal tussen de geogridlagen.

De kennis van de eigenschappen en karakteristieken van grond is elementair voor het bouwen van kwalitatief goede keerwanden. De kwaliteit van de verschillende grondsoorten bepaald de tijd die nodig is voor het verdichten, de noodzakelijke hoeveelheid grondwapening en uiteindelijk de kosten van de wand.


Controleer voor aanvang van de werkzaamheden grondig de kwaliteit van de aanwezige grond en leg dit schriftelijk vast. Een grondonderzoek zoals grondboringen en sonderingen zijn noodzakelijk voordat men een ontwerp en/of berekeningen kan maken. Tabel 3.1 toont de verschillende classificaties van grondsoorten.


Keerwanden - AB Collectie

Keerwanden - AB Collectie

Keuze grond

Als de gevonden kwaliteit op de bouwplaats van een slechte of onvoldoende kwaliteit is, dient deze te worden uitgegraven en te worden vervangen door een geschikte grondsoort. Deze grondverbetering zal deels gecompenseerd worden door minder grondwapening, een snellere verdichting en verbeterde overall kwaliteit voor de langere termijn.


De grondsoort die wordt toegepast in de gewapende zone, zal mede de hoeveelheid geogrid bepalen. Zware klei en organische grondsoorten zijn niet geschikt om te worden verwerkt in de gewapende zone. In het algemeen dient alle grond met een inwendige wrijvingshoek kleiner dan 27°(Ref) te worden verwijderd en vervangen. Grond met een inwendige wrijvingshoek tussen 27°(Ref) en 31°(Ref) vraagt om extra aandacht tijdens de aanvulling en verdichting. Ook zijn er extra controles nodig van de bouwleiding.


U dient de in het bestek voorgeschreven grondsoort voor het aanvullen te gebruiken. Laat de grond testen vóór het aanvullen en verdichten.


parkeerplaatsen

parkeerplaatsen

Watermanagement

Drainage speelt een belangrijke rol bij keerwanden. Breng de waterstromen op de bouwplaats zorgvuldig in kaart. De mogelijke waterstromingen, zoals kwelwater, achter de wand dienen te worden onderzocht. Type en soort maaiveld afwerking zoals bestrating hebben invloed op de waterhoeveelheden. Water dat door neerslag of stroming van grondwater in het gewapend grondmassief stroomt, dient snel en effectief te worden afgevoerd. Meer informatie over watermanagement.


Egaliseren

Tijdens het egaliseren moeten er voorzieningen worden getroffen om hemelwater snel af te kunnen voeren. Om de afvoer van neerslag via het oppervlak mogelijk te maken wordt aanbevolen het aanvulmateriaal onder een geringe helling aan te leggen. Bij het ontwerpen van keerwanden dient men ervoor te zorgen dat het water zich niet boven of onder de wand kan verzamelen.

keerwanden-drainage

keerwanden-drainage

Drainage

Een juiste planning van de drainage houdt rekening met een waterafvoer over, onder en achter de keerwand.

keerwanden-Bovenbelasting

keerwanden-Bovenbelasting

Bovenbelasting

Elke extra belasting boven een keerwand noemen we een bovenbelasting. Als lichte bovenbelasting houden we 6 kPa aan en voor zwaardere belastingen 12 kPa. Ook ander lijnlasten dienen in ogenschouw te worden genomen. Voor alle bovenbelastingen dient een statische berekening te worden gemaakt.

Verwijzing: Allan Block Engineering ManualTalud

Talud boven

Talud boven

Talud onder

Talud onder

De helling van een talud wordt weergegeven als de verhouding hoogte:aanleg.

Talud boven

Een talud boven de wand zorgt voor meer druk en heeft meer massa nodig om deze druk te weerstaan. Een berekening is noodzakelijk.

Talud onder

Een talud onder een wand kan voor een onstabiele fundering zorgen. Raadpleeg de voorschriften voor wat mag worden afgegraven. Een berekening is noodzakelijk.

"
keerwanden - Terugval

keerwanden - Terugval

keerwanden - Terugval

keerwanden - Terugval

Terugval

De "terugval" van een wand is de diepte die een wand naar achteren helt. Allan Blocks zijn leverbaar met verschillende hellingshoeken. Een grotere "terugval" of hellingshoek van een wand betekent een betere opname van de gronddruk en minder grondwapening. Bij hogere keerwanden dient men regelmatig de hellingshoek te controleren. De "terugval" neemt toe bij wanden met een bocht. Controleer regelmatig de toleranties van de gehele wand. Zie ook AB Spec Book en controleer de definitieve tekeningen.

Zie de Tabel AB terugval

Global stabillity

De global stability of het afschuiven van diepe glijvlakken, dient door een ingenieursbureau te worden berekend. Wanden die op of in een helling worden gebouwd kunnen de stabiliteit beïnvloeden.


Ontwerpfactoren voor de global stability:

keerwanden - global stability

keerwanden - global stability

Verwijzing: Allan Block Engineering Manual, Terzaghi, K, and Peck, R B, Soil Mechanics in Engineering Practice, John Wiley and Sons, Inc., New York, NY (1967)