professional consumenten

Watermanagement   Installatiehandleiding voor keerwanden

Watermanagement

Watermanagement

Keerwanden met drainage

Keerwanden met drainage

Keerwanden - Drainage

Principe doorsnede drainage

De drainage buizen dienen een uitlaat naar buiten te krijgen of te worden aangesloten op een riolering.

De drainagebuizen dienen conform de geldende voorschriften in een grindkoffer of drainzandaanvulling te worden aangebracht. Raadpleeg de projecttekeningen voor constructie details.


Bij het ontwerp van de meeste keerwanden gaat men uit van een relatief droge gewapende zone. Om er verzekerd van te zijn dat de wandconstructie blijft voldoen, dient men er vanuit te gaan dat er een minimale grondvochtigheid aanwezig zal zijn. Een te groot watergehalte kan leiden tot een slechte verdichting en daardoor tot een te lage wrijvingsweerstand tussen het geogrid en de aanvulgrond.

Het ingenieursbureau dient alert te zijn op de aanwezigheid of stromingen van water op de bouwplaats en hoe dit op te lossen. Gedurende het ontwerpproces dient men hier rekening mee te houden.

Aannemers dienen de projecttekeningen goed te raadplegen om te beoordelen of er aanvullende voorzieningen getroffen dienen te worden tijdens de bouw, die ervoor zorgen dat er geen water in de aanvulzone kan komen.

Omdat drainage een belangrijke rol speelt bij gewapende grond, dienen Allan Block keerwanden te worden ontworpen met een reeks van details die ervoor moeten zorgen dat de gewapende zone gevrijwaard blijft van extreme vochtigheid. Standaard dient er een drainage bij de voet van de wand te worden aangelegd bij zowel ongewapende als gewapende keerwanden die hoger zijn als 1,2 m of waar taluds of andere belastingen zich boven de wand bevinden. Verder dienen alle wanden te zijn voorzien van een gebroken drainage steenslag in en rond de blokken en minimaal tot 300 mm achter de blokken. Deze drainagevoorzieningen zijn uitsluitend voor incidenteel toetredend water. Zie de AB Sepc Book voor verdere informatie en raadpleeg de definitieve projecttekeningen.

Egaliseren

Tijdens het uitzetten van de plaats van de grondkering, dient reeds onderzocht te zijn of er een water toevoer is naar de plaats van de keerwand. Het is mogelijk dat er voorzieningen getroffen dienen te worden om te voorkomen dat er water naar de bouwplaats stroomt.

Grondwater

Grindmuur

GrindmuurHorizontale drainagelaag

Horizontale drainagelaag

Voorbeeld uitloop drainagebuis

Voorbeeld uitloop drainagebuis

We kunnen grondwater definiƫren als water dat aanwezig is in de grond. Dit is inclusief water van neerslag, natuurlijke waterstromingen of kwelwater. Er dient voorkomen te worden dat deze grondwater stromingen in contact komen met de wand.

Op de projecttekeningen dienen constructiedetails opgenomen te zijn die voorkomen dat er grond- of regenwater in het gewapend grondmassief komt. Hiervoor kan een drainagesysteem tussen de twee grondmassieven worden aangebracht zoals een grindmuur of horizontale drainagelaag. Let erop dat dit in de ontwerpfase is voorzien en raadpleeg het ingenieursbureau.

Om te voorkomen dat grond- of regenwater vanuit het achterliggende land in het gewapende grondmassief terecht komt, kan een drainagesysteem tussen de twee grondmassieven worden aangebracht. In de beheerfase moet een dergelijke systeem worden onderhouden.

Gebruik bij voorkeur geperforeerde ribbeldrain, klasse A voor zowel de drainage aan de teen als achterzijde. De drain dient in een grindkoffer of drainzandaanvulling te worden aangebracht en er dient een verhang te zijn van naar het lozingspunt van minimaal 0,1 m per 100 m. Lozingspunten op minimaal elke 15 m. Raadpleeg de definitieve projecttekeningen.

Bij een aansluiting op een riolering dienen er terugslagkleppen te worden aangebracht om terugstroming van water in de drainagebuizen te voorkomen. De lozingspunten dienen zo te worden ingericht dat geen schade aan de ontvangende watergang kan optreden(eventueel taludgoot toepassen). Alle putten en leidingen behorende bij het drainagesysteem dienen te worden ingemeten en aangegeven op een tekening opdat deze later kunnen worden teruggevonden.

Concentratie van waterkwellen

Voordat men met het bouwen begint, dient men mogelijke waterbronnen of water verzamelpunten in kaart te brengen.

Voorbeelden van waar men rekening mee moet houden zijn: